Riešitelia

VÚPS - Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

V roce 2000 bylo brněnské pracoviště VÚPS akreditováno podle ČSN EN ISO/IEC 17025 ČIA, o. p. s. Pro zvládání požadavků kladených na analytické zkušební laboratoře je pracoviště vybaveno potřebnou laboratorní technikou a zkušebním zařízením. Pro stanovení speciálních analýz sladu a sladiny je laboratoř vybavena některými přístroji, které se v ČR vyskytují pouze v této laboratoři. Základním zkušebním zařízením pracoviště je pneumatická mikrosladovna pro hodnocení velkého množství malých vzorků ječmene. Tým brněnského pracoviště VÚPS se v současné době skládá z šesti výzkumných pracovníků a čtrnácti techniků. Většina uvedených zaměstnanců je ve VÚPS zaměstnána delší dobu. Na pracovišti je zavedeno několik desítek metod pro stanovení kvality zrna ječmene, sladu, sladiny, meziproduktů výroby piva i vlastního finálního výrobku. 49 metod je akreditováno. O kvalitě práce svědčí i to, že úspěšnost v kruhových testech za předchozí rok byla 99,6 %. Administraci výzkumných projektů zabezpečuje ve VÚPS finanční oddělení. V této oblasti má tedy dostatek zkušeností.

NPPC - VÚRV - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Od 1. 1. 2014 se Výskumný ústav rastlinnej výroby (dále NPPC - VÚRV) Piešťany rozhodnutím MPRV SR č. 4818 / 2013-250 ze dne 26. 11. 2013 stal součástí státní příspěvkové organizace Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Součástí NPPC - VÚRV jsou Experimentální pracoviště Borovce, a Výzkumně-šlechtitelské stanice Malý Šariš a Vígľaš. NPPC - VÚRV je v oblasti technologického výzkumu zaměřen na výzkum faktorů podmiňujících a ovlivňujících kvantitu a kvalitu výnosu hlavních polních plodin a na udržitelné zlepšování a optimalizaci pěstitelských systémů a technologií v rostlinné výrobě, včetně alternativních a ekologických forem. V oblasti genetického-šlechtitelského výzkumu se zaměřuje na analýzu genotypů a fenotypů rostlin a jejich patogenů, vztahy mezi nimi a tvorbu nových biologických materiálů se zlepšenými vlastnostmi využitím progresivních metod a biotechnologií. Zabezpečuje a v podmínkách SR koordinuje shromažďování, studium, ochranu a využití genofondu rostlin pro zemědělství a výživu v rámci příslušného Národního programu a zabezpečuje činnost Genové banky SR, vybudované na NPPC - VÚRV. Ústav se podílí na řešení národních, evropských, ale i světových výzkumných programů a projektů. NPPC - VÚRV disponuje zaměstnanci s vysokou odborností. V rámci řešení projektu je pracoviště schopné organizačně zajistit všechny aktivity, které jsou popsány v žádosti. 

Photo: Mária Babulicová

UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě byla zřízena dne 27. 6. 1997 zákonem NR SR č. 201/1997 Z.z jako vrcholná vzdělávací a vědecká instituci, poskytující výuku v křesťanském duchu při dodržování akademických práv a svobod. Součástí univerzity je Fakulta přírodních věd zaměřená na výzkum v oblasti chemie, biologie, informatiky a příbuzných přírodních věd včetně biotechnologií. Fakulta disponuje dostatečným vědeckým potenciálem zaměřeným výzkumně-vývojové aktivity, které řešení je předmětem předloženého projektu. Na administraci projektů má Fakulta přírodních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě vyčleněny separátně personální kapacity, které budou pracovat výhradně v této oblasti tak, aby samotné řešení odborných problémů v rámci předloženého projektu žádným způsobem nezasáhly do rychlosti a preciznosti řešení administrace projektu.